Polityka prywatności - Półwysep Lipa

Polityka prywatności

Słowniczek

 

Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z usług nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej.


§ 1 Dane osobowe

 1.     Podając podczas procesu rezerwacji dane osobowe i kontaktowe lub przesyłając wypełniony formularz kontaktowy na stronie www.polwyseplipa.pl Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Maknitt-Tur Sp. z o.o. jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu składania zamówień na usługi noclegowe, turystyczno-rekreacyjne, gastronomiczne, reklamacji oraz przesyłania własnych treści marketingowych i promocyjnych.


 2.     Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla umożliwienia świadczenia usługi i zawarcia umów zakupu na usługi noclegowe, turystyczno-rekreacyjne, gastronomiczne może skutkować odmową jej realizacji lub zawarcia umów.


 3.     Użytkownik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia lub może zażądać ich usunięcia.


 4.     Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu w/w ustawy jest Maknitt-Tur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielu, ul. Dąbrowska 5, 83-441 Wiele, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192529, REGON 191961560, NIP 5911502281, telefon +48 605 44 66 55 , e-mail recepcja@knitter.pl


 5.     Użytkownik zobowiązany jest do podania własnych, prawdziwych danych osobowych. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.