PROGRAM „Rybactwo i Morze” - Półwysep Lipa

PROGRAM „Rybactwo i Morze”

PROGRAM „Rybactwo i Morze”

Dofinansowanie projektu

PROGRAM „Rybactwo i Morze” 2014-2020
1. STWORZENIE INNOWACYJNEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO DLA GASTRONOMII

W KOMPLEKSIE WYPOCZYNKOWYM PÓŁWYSEP LIPA

SŁUŻĄCE ROZWOJOWI MŚP NA OBSZARZE DZIAŁANIA

LGR „MORENKA”

 

Maknitt – Tur Sp. o .o. w dniu 15.11.2018 podpisała umowę na dofinansowanie w ramach operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.


Przedmiotem operacji jest stworzenie innowacyjnego ciągu technologicznego dla gastronomii w kompleksie wypoczynkowym Półwysep Lipa. Projekt w pełni wpisuje się w ogólny cel LSR, czyli „Wysoka aktywność mieszkańców na lokalnym rynku pracy i rozwój przedsiębiorczości w oparciu o zasoby i potencjał obszaru rybackiego” jak również w najwyższym stopniu w szczegółowy cel LSR, czyli „Rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie i rozwój MŚP oferujących usługi oparte na wodnym potencjale obszaru”. Planowana operacja przyczyni się  bezpośrednio do znacznego rozwoju spółki Maknitt-Tur jako przedsiębiorstwa oferującego usługi oparte na lokalnych zasobach i potecjale obszaru rybackiego oraz zwiększy aktywność mieszkańców na lokalnym rynku zatrudnienia przez stworzenie nowych miejsc pracy.

 


W skład operacji wejdą następujące działania :


 1. remont pomieszczeń gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia operacji
 2. zakup i montaż nowoczesnych urządzeń gastronomicznych, które stworzą            innowacyjną linie obróbki ciepło/zimno;
 3. zakup i montaż nowoczesnych urządzeń chłodniczych;
 4. zakup i montaż nowoczesnych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

 

 

 

Projekt jest komplementarny z istniejącym wyposażeniem i parkiem maszyn obiektu oraz świadczonymi przez spółkę usługami turystycznymi i gastronomicznymi. Aktualnie na terenie kompleksu Półwysep Lipa działa restauracja oraz świadczone są usługi organizacji imprez plenerowych, bankietów, przyjęć okolicznościowych i usługi cateringowe.  Dzięki nowemu ciągowi technologicznemu Maknitt-Tur Sp. z o.o. będzie mogła wprowadzić na lokalny rynek innowacyjne usługi i produkty, a także udoskonali te które świadczy aktualnie. Dzięki nowej technologii, podczas samego procesu produkcji oraz przechowywania, nastąpi duża oszczędność energii elektrycznej.              Powyższa operacja wygenerowała dwa nowe miejsca pracy oraz nie wpłynęła negatywnie na środowisko.

 


Cele:

Głównym celem operacji jest rozwój przedsiębiorstwa Maknitt-Tur Sp. z o.o. oraz utworzenie nowych miejsc pracy poprzez stworzeniu innowacyjnego ciągu technologicznego dla gastronomii w kompleksie wypoczynkowym Półwysep Lipa.

 


Dzięki planowanej operacji spółka :


 1. stworzy innowacyjny ciąg technologiczny dla gastronomii, który zostanie utrzymany przez okres pięciu lat od dnia wypłaty płatności;
 2. do końca 2019 roku wprowadzi na rynek przynajmniej dwa nowe produkty oraz przynajmniej dwie nowe usługi;
 3. znacząco usprawni aktualny proces produkcyjny w gastronomii;
 4. zwiększy poziom zatrudnienia o dwa etaty i utrzyma go przez okres trzech lat od dnia wypłaty płatności;
 5. dla budynku usługowego wraz z zapleczem gastronomicznym ograniczy zużycie energii elektrycznej o około 10 %;
2."WYPOCZYNEK DLA AKTYWNYCH - UTWORZENIE NOWOCZESNEJ WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REKREACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ REZERWACJI ON-LINE"
 
 

 Maknitt – Tur Sp. o .o. w dniu 20.02.2020 podpisała umowę na dofinansowanie w ramach operacji w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Cele i opis operacji

Rozwój/Wzrost aktywności gospodarczej obszaru LSR poprzez utworzenie nowoczesnej wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego z możliwością rezerwacji on-line oraz utworzenie dwóch miejsc pracy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.
 

Dzięki realizacji operacji

w kompleksie wypoczynkowym Półwysep Lipa udostępnione zostaną turystom/klientom nowoczesne sprzęty rekreacyjne w postaci  rowerów wodnych  4 i 6 osobowy, kajaków  wraz z wiosłami i kapokami, łodzie żaglowe Omega z pełnym osprzętem oraz rowery górskie. Dodatkowo zaplanowano zakup przyczep do kajaków oraz kamizelek asekuracyjnych.

 

Stworzony zostanie także panel do rezerwacji on-line dla usług rekreacyjnych na Półwyspie Lipa. Dzięki temu zastosowana zostanie nowa, ulepszona technologia w postaci możliwości rezerwacji przez Internet  sprzętu rekreacyjnego,  niestosowana dotychczas na obszarze Gminy Karsin oraz obszarze LSR. 

 

Potrzeba realizacji

operacji wynika z doświadczeń Wnioskodawcy uzyskanych podczas bieżącej działalności.  Dotychczasowe doświadczenia Maknitt-Tur potwierdzają problemy osób korzystających z usług turystycznych i rekreacyjnych, w szczególności:

-mała dostępność przedsiębiorców/miejsc oferujących kompleksowe usługi w zakresie wypożyczania sprzętu (mały wybór sprzętu u jednego przedsiębiorcy)

-brak możliwości wcześniejszej rezerwacji wybranego sprzętu przez Internet.

 

W ramach projektu zaplanowano utworzenie nowoczesnej wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego poprzez:

 • zakup rowerów wodnych 4 i 6 osobowych - sprzęt rekreacyjny do wypożyczania

 • zakup kajaków - pakiet (kajak,2 wiosła,2 kapoki) z transportem - sprzęt rekreacyjny do wypożyczania

 • zakup przyczep do kajaków – niezbędne do przewozu kajaków

 • zakup łodzi żaglowych Omega z pełnym osprzętem - sprzęt rekreacyjny do wypożyczania

 • zakup kamizelek asekuracyjnych – niezbędny sprzęt ratunkowy 

 • zakup rowerów górskich - sprzęt rekreacyjny do wypożyczania

 • stworzenie panelu do rezerwacji on-line

 • zakup dodatkowego sprzętu biurowego i kasy fiskalnej