PROJEKTY UE Zapytanie ofertowe nr 1 - Półwysep Lipa

PROJEKTY UE Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe na budowę abonenckiej stacji transformatorowej o mocy 400kVA

z układem pomiarowym półpośrednim

2 grudnia 2020 r.

 

1.           Nazwa i adres Zamawiającego:

Maknitt – Tur Sp. z o.o.

Ul. Dąbrowska 5

83-441 Wiele

NIP: 5911502281

REGON: 191961560

e-mail: biuro@knitter.pl

2.           Przedmiot zamówienia:

2.1.       Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac  projektowych, budowlano - instalacyjnych w postaci:

       Budowa abonenckiego przyłącza 15kV od słupa SN-15kV; 

       Budowa stacji transformatorowej słupowej SN/nN;

       Montaż rozdzielni z układem pomiarowym pośrednim; 

       Montaż jednostki transformatorowej SN/nN o mocy znamionowej 400 kVA; Pomiary powykonawcze; 

       Geodezja, odbiory, instrukcja współpracy z ENERGA-OPERATOR SA; 

2.2.       Termin realizacji zadania stacji docelowej abonenckiej do 30.04.2022 r.

2.3.       Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych np. w formie zaliczki lub na podstawie odbioru części wykonanych prac. 

2.4.       Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, ilustracje czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części – należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem funkcjonalnym, o parametrach techniczno – użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważny, w stosunku do wskazanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna taki, oferowany przez Wykonawcę produkt, który pod względem funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia.

3.           Informacja o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym

Z postępowania wykluczeni będą Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.   

a)       Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne  powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

b)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

c)       posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;

d)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

e)      pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4.           Kryteria oceny oferty

Wybierając ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Najniższa cena netto – 100 %

Cena netto oferty powinna być podana w zł, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma w sumie największą ilość punktów przyznanych za przedmiotowe kryterium, zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej.

5.           Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert.

Do wymienionego w punkcie 4 kryterium wyboru przypisano odpowiadające mu wagi procentowe, czyli cena oferty - 100%

Punktacja dla kryterium „cena oferty” obliczana będzie według wzoru:

Liczba punktów za cenę oferty = (cena netto oferty najtańszej / Cena netto oferty badanej) x 100

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma najwyższą sumę punktów obliczanych w oparciu o ustalone kryteria. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta, wynosi 100 punktów.

Liczba punktów jest liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrągleń dokonuje się w ten sposób, że końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się o 0,01 pkt.

6.           Miejsce i termin składania ofert 

6.1 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@knitter.pl, poczty tradycyjnej lub też dostarczona osobiście na adres spółki:

Maknitt – Tur Sp. z o.o.

ul. Dąbrowska 5

83-441 Wiele

do dnia 16 grudnia 2020 r.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zaleca się aby oferty były przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.3 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.           Przesłanki akceptowania i odrzucenia ofert.

7.1. Jeden wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.

7.2. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku, gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, została złożona po terminie składania ofert określonym w niniejszym zapytaniu lub została złożona przez podmiot:

- niespełniający warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym lub

- powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, lub c. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

8.           Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.           Postanowienia ogólne 

9.1. Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert.

9.2. Termin związania ofertą: min. 28 dni (4 tygodnie)

9.3. Cena wyszczególniona w ofercie Wykonawcy jest ceną obowiązującą w całym okresie rozliczeniowym objętym umową.

9.4 Cena oferty, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z

obowiązującymi przepisami realizacji umowy, choćby zmieniły się koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkulował wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz że przewidział właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

10.         Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

11.         Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Marek Knitter

tel. 601 84 62 65

e-mail: marek@knitter.pl