PROJEKTY UE Zapytanie ofertowe nr 1 - Półwysep Lipa

PROJEKTY UE Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe dotyczące budowy

abonenckiej stacji transformatorowej o mocy 400kVA

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Maknitt – Tur Sp. z o.o.

Ul. Dąbrowska 5

83-441 Wiele

NIP: 5911502281

REGON: 191961560

e-mail: biuro@knitter.pl

2. Przedmiot zamówienia:

2.1.  Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac budowlano - instalacyjnych w postaci :

   1.projekt stacji abonenckiej          

   2. dostawa i montaż kompletnej stacji transformatora słupowej

   3. dostawa i montaż transformatora olejowego 15/0,4 kV; 400 kVA;

   4. dostawa i budowa linii kablowej SN-15 kV 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2 30 mb

   5. dostawa i budowa linii kablowej nn – 0,4 kV; 2 x YAKXS 4 x 120 mm2 (zasilenie       istniejącego obiektu);

   6. wszelkie uzgodnienia z ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku

   7. wytyczenie geodezyjne

   8. zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót PINB w Kościerzynie

   9. dokumentacja powykonawcza i odbiór stacji z ENERGA – OPERATOR S.A.

   10. opracowanie i uzgodnienie instrukcji współpracy dla stacji abonenckiej

2.2.  Termin realizacji operacji stacji docelowej abonenckiej do 30.04.2022

2.3. Wynagrodzenie za zadanie będzie wypłacone zaliczkowo w proporcjach 25%, 50%, 25%

2.4. Lokalizacja operacji: nieruchomość zabudowana,  oznaczona w ewidencji gruntów jako działka   nr 16/1 położona  w miejscowości Wdzydze Tucholskie, Gmina Karsin, powiat kościerski, województwo pomorskie. Nr księgi wieczystej GD1E/00048427/8   

2.5.  Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, ilustracje czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części – należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem funkcjonalnym, o parametrach techniczno – użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważny, w stosunku do wskazanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna taki, oferowany przez Wykonawcę produkt, który pod względem funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia.

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

3.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.       Udzielą gwarancji na sprzęt, której okres wyniesie 18 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji.

2.       Udzielą deklaracji o wsparciu technicznym po okresie obowiązywania gwarancji.

3.       Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Dodatkowo dysponują doświadczeniem w realizacji podobnych zamówień w ostatnich 4 latach prowadzenia działalności.

4.       Z postępowania wykluczeni będą Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo   

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

4. Kryteria oceny oferty

Wybierając ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena netto oferty realizacji zamówienia – wg zasady: czym niższa cena tym wyższa ocena oferty.

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma w sumie największą ilość punktów przyznanych za przedmiotowe kryterium, zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej.


5.    Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert.

Do wymienionego w punkcie 4 kryterium wyboru przypisano odpowiadające mu wagi procentowe, czyli cena oferty - 100%

Przyznawanie punktów za spełnienie danego kryterium będzie odbywała się wg następujących zasad:

a. Punktacja dla kryterium „cena oferty” obliczana będzie według wzoru:

Liczba punktów za cenę oferty = (cena netto oferty najtańszej / Cena netto oferty badanej) x 100

Cena netto oferty powinna być podana w zł, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Sumaryczna punktacja oferty wyliczona zostanie według wzoru:

P = C gdzie P (punkty oferty ogółem) = C (punkty za cenę)

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzyma najwyższą sumę punktów obliczanych w oparciu o ustalone kryteria. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta, wynosi 100 punktów.

Liczba punktów jest liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrągleń dokonuje się w ten sposób, że końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się o 0,01 pkt.


6. Miejsce i termin składania ofert

6.1 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej: biuro@knitter.pl, poczty tradycyjnej lub też dostarczona osobiście na adres spółki

Maknitt – Tur Sp. z o.o.

ul. Dąbrowska 5

83-441 Wiele

do dnia 29 listopada 2020 r. do godz. 15.00.

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną zaleca się aby oferty były przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.3 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Przesłanki akceptowania i odrzucenia ofert.

7.1. Jeden wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.

7.2. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku, gdy jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub została złożona przez podmiot: 

- niespełniający warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym lub

- powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, lub c. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

8. Informacja o możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9. Postanowienia ogólne.

9.1. Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert. 

9.2. Termin związania ofertą: 60 dnia od dnia w którym upływa termin składania ofert,

9.3. Cena wyszczególniona w ofercie Wykonawcy jest ceną obowiązującą w całym okresie rozliczeniowym objętym umową.

9.4 Cena oferty, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z

obowiązującymi przepisami realizacji umowy, choćby zmieniły się koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkulował wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz że przewidział właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

10. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Marek Knitter

tel. 601 84 62 65

e-mail: marek@knitter.pl