Polityka prywatności - Półwysep Lipa

Polityka prywatności

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Gości obiektu Półwysep Lipa jest Maknitt-Tur Spółka z o.o. z siedzibą w Wielu, ul. Dąbrowska 5, 83-441 Wiele, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192529, REGON 191961560, NIP 5911502281, zwana dalej Administratorem.

Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewniają odpowiednie środki ochrony danych.

 

W jakim celu przetwarzane są dane?

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • rezerwacji / składania zamówień na usługi noclegowe, turystyczno-rekreacyjne, gastronomiczne oraz świadczenia tych usług
  • komunikacji z Gościem zarówno przed wykonaniem usługi hotelowej, podczas pobytu w obiekcie, jak i po jego zakończeniu
  • udokumentowanie wykonania usługi zgodnie przepisami prawa podatkowego, a także w celu zapewnienia stronom prawa dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku pobytem w obiekcie.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.

Dodatkowo w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych Administrator przetwarza dane osobowe w celu kierowania do Gościa własnych informacji marketingowych i handlowych:

  • informacje o przyszłych wydarzeniach na Półwyspie Lipa (weekendy tematyczne, imprezy cykliczne)
  • aktualnościach (plany animacji, happy hours, ważne wydarzenia itp.)
  • promocjach i ofertach (promocje na wczasy, oferty, oferty pakietowe  itp.)

Dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

Administrator przetwarza także dane osobowe pozyskane z monitoringu wizyjnego obiektu (bez rejestrowania dźwięku) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom obiektu i innym osobom przebywającym na jego terenie.

 

Jakie są Twoje prawa?

Każdy Gość ma prawo do:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • przenoszenia danych osobowych
  • usunięcia danych osobowych

Prawo do usunięcia danych może być ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się Administratora z prawnego obowiązku przetwarzania danych na mocy szczególnych przepisów prawa krajowego (np.: prawa podatkowego). Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator udostępnia kontakt do osoby nadzorującej przetwarzanie danych – kontakt na adres korespondencyjny: 83-442 Wdzydze Tucholskie, Lipa 2 lub adres e-mail: marek@knitter.pl

 

Gdzie mogą być przekazywane dane osobowe?

Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT (Technologie Informacyjne), firmom świadczącym usługi obsługi księgowej oraz organom państwowym uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych i nie dokonuje ich profilowania.

 

Jakie są podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa jest umowa o świadczenie usług hotelowych  w obiekcie Półwysep Lipa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych są odrębnie wyrażone zgody Gościa, o które zwracamy się na odwrocie karty pobytu, przy rejestracji do sieci wi-fi lub przy subskrybcji newsletter’a. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring wizyjny jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych. Prosimy także o zgodę na karcie pobytu Gościa na przetwarzanie danych osobowych: numer telefonu i e-mail w celu zapewnienia kontaktu w razie potrzeby  podczas pobytu Gościa w obiekcie lub po jego zakończeniu.

 

Jak długo będą przechowywane dane?

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych i handlowych będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane maksymalnie przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.